UCHWAŁA XXXVII/240/2009
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 10 listopada 2009 r.


w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.


       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art.  24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.)


Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

§ 1

Na uzasadniony wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXV/149/2008 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków, na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:13.11.2009 13:37
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:13.11.2009 13:51