Uchwała Nr XXXVII/241/ 2009
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 10 listopada 2009 roku
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXXV/219/2009 z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach oraz Uchwały Nr XXXVI/234/2009 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/219/2009 z dnia 2 września 2009 r. dotyczącej zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 5c pkt 3 i art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm )


Rada Gminy Mierzęcice

u c h w a l a

§ 1

Uchyla się Uchwałę Nr XXXV/219/2009 z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach oraz Uchwałę Nr XXXVI/234/2009 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/219/2009 z dnia 2 września 2009 r. dotyczącej zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/219/2009 z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:13.11.2009 13:24
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:13.11.2009 13:51