UCHWAŁA Nr XXXVI/236/2009
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 września 2009r.w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mierzęcice


        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, póz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 229 pkt 3, art. 238 § l i art. 239 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, póz. 1071 z późn. zmianami)


Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

§1

Odmówić uwzględnienia otrzymanej przez Radę Gminy Mierzęcice a wniesionej przez Państwa Józefa, Jana i Elżbietę Lorenc na działalność Wójta Gminy Mierzęcice skargi z dnia 11 września 2009r.


Uzasadnienie


Skarga z dnia 11 września 2009r. została przez Skarżących złożona niejako w odwołaniu od sposobu załatwienia skarg z dnia 18 czerwca 2009r., 22 czerwca 2009r. i 29 czerwca 2009r., których w uchwale z dnia 02.09.2009r. Rada Gminy Mierzęcice nie uwzględniła.


Z uwagi na to, że Kodeks Postępowania Administracyjnego nie przewiduje instytucji skargi na rozpatrzenie skargi, zgodnie z przyjętą przez Wojewodę Śląskiego praktyką pisma takie należy traktować jako nowe skargi.


Mając na względzie to, że od czasu podjęcia w dniu 02.09.2009r. uchwały o Nr XXXV/220/2009 stan sprawy nie uległ zmianie, należy odmówić uwzględnienia przedmiotowej skargi z dnia 11 września 2009r. Reasumując, Rada Gminy Mierzęcice podtrzymuje swoje poprzednie stanowisko.


W związku z powyższym Rada Gminy Mierzęcice podjęła uchwałę jak wyżej.


§2


  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.


Przewodniczący Rady Gminy   

                                                                           
/-/ Tadeusz Twardoch       

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:07.10.2009 12:42
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:20.10.2009 08:13