Uchwała Nr XXXVI/234/2009
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 września 2009 r.


w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV / 219 / 2009 z dnia 2 września 2009 r. dotyczącej zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach.


       Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późń. zm.) oraz art. 67 a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

 

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

§ 1

1. Treść § 5 Uchwały Nr XXXV/219/09 z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach otrzymuje brzmienie: „Korzystający z posiłków wpłacają należność za posiłki za dany miesiąc do 20-go każdego miesiąca na konto wskazane przez szkołę.”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2009 r.

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                       /-/ Tadeusz Twardoch

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV / 219 / 2009 z dnia 2 września 2009 r. dotyczącej zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:07.10.2009 12:33
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:20.10.2009 08:18