UCHWAŁA NR XXXVI/233/2009
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 września 2009 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mierzęcice

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

Rada Gminy

uchwala

§ 1

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 892/1 k.m. 12 obręb Mierzęcice o powierzchni 0,0546 ha objętej księgą wieczystą KW Nr 4390 i 892/4 k.m. 12 obręb Mierzęcice o powierzchni 0,0094 ha objętej księgą wieczystą KW Nr 35212, stanowiących własność Gminy Mierzęcice.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:07.10.2009 12:27
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:20.10.2009 08:20