UCHWAŁA NR XXXVI/232/2009
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 września 2009 roku


w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/197/2009 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 maja 2009 roku


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Gminy

uchwala

§ 1

Uchylić Uchwałę Nr XXXI/197/2009 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch        

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/197/2009 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 maja 2009 roku
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:07.10.2009 12:24
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:20.10.2009 10:16