UCHWAŁA NR XXXVI/231/2009
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 września 2009 r.


w sprawie: uchwalenia I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w zakresie obszarów oznaczonych: VI, VII i VIII


        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 9 i art. 27, w szczególności w związku z art.11 pkt 11 i 12 oraz z art.12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Mierzęcice uchwala:

§ 1.

I zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice podjętą Uchwałą Nr VIII/39/2007 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 26 kwietnia 2007 r., zmienioną Uchwałą Nr XVII/89/2008 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 lutego 2008 r. oraz w oparciu o Uchwałę Nr XXVII/163/2009 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 25 lutego 2009 r. i Uchwałę Nr XXXVI/231/2009 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 września 2009 r. - w zakresie obszarów oznaczonych: VI, VII i VIII.

§ 2.

Załącznikami do uchwały są:

  • Tekst I zmiany Studium obejmujący część II - Funkcjonalno-przestrzenne kierunki rozwoju gminy,
  • Rysunek I zmiany Studium,
  • Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                      
                                                                                                                      /-/ Tadeusz Twardoch


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie uchwalenia I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w zakresie obszarów oznaczonych: VI, VII i VIII
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:07.10.2009 11:34
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:20.10.2009 09:58