Mierzęcice: Odnowa i utwardzenie terenu wokół budynku GOK           w Mierzęcicach

Numer ogłoszenia: 155575 - 2009; data zamieszczenia: 14.09.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 248296 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, woj. śląskie, tel. 032 2887900, faks 032 2887055.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odnowa        i utwardzenie terenu wokół budynku GOK w Mierzęcicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont drogi dojazdowej do Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach (GOK): - rozbiórkę istniejących krawężników, obrzeży - frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej na gł. 5,0 cm - 962,5 m2 - remont nawierzchni bitumicznej 4+4 - 962,5 m2 - nakładka z asfaltobetonu gr. 2,0 cm - 573,9 m2 - ułożenie nowych krawężników na ławie betonowej z oporem 400,0mb - ułożenie nowych obrzeży 30,0 mb - wykonanie wpustów ulicznych ( 2 szt. ) z przykanalikami z rur pcv fi 200 ( 40,0 mb) - ułożenie korytek ściekowych betonowych 8,0 mb - ułożenie chodnika z kostki betonowej kolor gr. 8 cm 50,0 m2 Do oferty należy dołączyć kosztorys.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 126263.55 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o, ul. Miedziana 5, 40-321 Katowice, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 126263.55
  • Oferta z najniższą ceną: 126263.55 oferta z najwyższą ceną: 167477.81
  • Waluta: PLN.


Wójt Gminy Mierzęcice   

(-) mgr Krzysztof Kobiałka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Odnowa i utwardzenie terenu wokół budynku GOK w Mierzęcicach
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Sebastian Siudyka
Data publikacji:07.10.2009 10:13
Informację aktualizował:Sebastian Siudyka
Data aktualizacji:07.10.2009 10:35