Uchwała Nr XXXVI/230/2009

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/208/2009 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 lipca 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 52, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./, art.165, 167, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./

 

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala co, następuje:

§ 1

Dokonać zmiany uchwały Nr XXXIII/208/2009 z dnia 29 lipca 2009 r. w następujący sposób:

1.         Punkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2009 o kwotę  93.278,00 zł

/słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem złotych/

Dział 852 – Pomoc społeczna                                                    93 278,00 zł

Dochody bieżące                                                                  89 078,00 zł

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie

Wspólnej Polityki Rolnej                                                                     89 078,00 zł

Dochody majątkowe                                                                              4 200,00 zł

Dotacje rozwojowe                                                                                4 200,00 zł

Plan dochodów po zmianach –  15.620.093,20 zł”

2.         Punkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 93.278,00 zł

/słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem złotych/

Dział 852 – Pomoc społeczna                                                   93 278,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność                                  93 278,00 zł

Wydatki bieżące                                                                                   89 078,00 zł

w tym:

         wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                      21.762,00 zł

         dotacje                                                                                                  -

         wydatki na obsługę długu j.s.t.                                                        -

         wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

         zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji

         udzielonych przez j.s.t.                                                                      -

Wydatki majątkowe                                                                               4 200,00 zł

Plan wydatków po zmianach –  20.345.618,20 zł”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                      
                                                                                          /-/ Tadeusz Twardoch

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/208/2009 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 lipca 2009 r.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:06.10.2009 15:29
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:20.10.2009 10:18