Uchwała Nr XXXVI/229/2009
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok

         Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 52, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 165, 167, 184, 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala co, następuje:

§ 1

 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 12 385 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych)

  Dział 020  – Leśnictwo 885,- zł
  Dochody bieżące 885,- zł
  Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 885,- zł

  Dział 750 – Administracja publiczna 1 000,00 zł
  Dochody bieżące 1 000,00 zł
  Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000,00 zł

  Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 600,00 zł
  Dochody bieżące 2 600,00 zł
  Podatek dochodowy od osób prawnych 2 600,00 zł

  Dział 801  – Oświata i wychowanie 3 000,00 zł
  Dochody bieżące 3 000,00 zł
  Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000,00 zł

  Dział 852 – Pomoc społeczna 4 900,00 zł
  Dochody bieżące 4 900,00 zł
  Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 
  4 900,00 zł

  Plan dochodów po zmianach – 15 560 897,20 zł

                                                § 2

 2. Zwiększyć wydatki budżetu  gminy  na rok 2009 o kwotę 12 385 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych) – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

Plan wydatków po zmianach – 20 286 422,20 zł

§ 3

Dokonać zmian w budżecie gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch    

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:06.10.2009 14:22
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:20.10.2009 10:12