Mierzęcice: Udzielenie kredytu długoterminowego w banku komercyjnym w kwocie 2 266 000,00 zł z przeznaczeniem na: finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Numer ogłoszenia: 147249 - 2009; data zamieszczenia: 03.09.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 246834 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, woj. śląskie, tel. 032 2887900, faks 032 2887055.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w banku komercyjnym w kwocie 2 266 000,00 zł z przeznaczeniem na: finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w banku w kwocie 2 266 000,00 zł z przeznaczeniem na: finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Pozytywną opinię RIO zamawiający przedstawi przed podpisaniem umowy..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.13.00.00-0.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 498279.61 PLN.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Bank Spółdzielczy w Mierzęcicach, ul. Bankowa 22, 42-460 Mierzęcice, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 498279,61

  • Oferta z najniższą ceną: 498279,61 oferta z najwyższą ceną: 523738.30

  • Waluta: PLN.


 

Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Krzysztof Kobiałka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi -udzielenie kredytu długoterminowego w banku komercyjnym w kwocie 2 266 000,00 zł z przeznaczeniem na: finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:10.09.2009 14:06
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:10.09.2009 14:07