Mierzęcice: Wykonanie placów zabaw na terenie Gminy Mierzęcice
Numer ogłoszenia: 142737 - 2009; data zamieszczenia: 28.08.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 117657 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, woj. śląskie, tel. 032 2887900, faks 032 2887055.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie placów zabaw na terenie Gminy Mierzęcice.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: a) Budowa placu zabaw w Przeczycach: - wyrównanie i oczyszczenie terenu ok. 200m2 - wykonanie furtki wejściowej metalowej na plac zabaw 1 szt. - dostawa i montaż urządzeń zabawowych: 1. Zestaw Iwona - 1 kpl. 2. Zestaw Smok (przeplotnia) - 1 kpl. 3. Stół do pink-ponga - 2 kpl. 4. Huśtawki podwójne (siedliska płaskie) - 2 kpl. 5. Ławki drewniano-metalowe - 4 szt. 6. Huśtawki Waga - 1 kpl. 7. Ściana wspinaczkowa - 1 kpl. 8. Regulamin placu zabaw - 1 szt. b) Budowa placu zabaw w Toporowicach zakłada: - wyrównanie i oczyszczenie terenu ok. 200m2 - karczowanie istniejących pni - wykonanie furtki wejściowej metalowej na plac zabaw 1 szt. - dostawa i montaż urządzeń zabawowych: 1. zestaw Krystyna - 1 kpl. 2 Zestaw Martyna - 1 kpl. 3. Huśtawki podwójne (siedliska płaskie) - 2 kpl. 4. Urządzenie linarne Choinka - 1 kpl. 5. Ławki drewniano-metalowe - 5 szt. 6. Karuzela metalowa Trzmiel - 1 kpl. 7. Batuta na sprężynach - 1 kpl. 8. Regulamin placu zabaw - 1 szt. c) Budowa placu zabaw w Boguchwałowicach zakłada: - wyrównanie i oczyszczenie terenu ok. 200m2 - demontaż i wywóz istniejących urządzeń metalowych - dostawa i montaż urządzeń zabawowych: 1. Zestaw Agnieszka - 1 kpl. 2. Huśtawki podwójne (siedliska płaskie) - 1 kpl. 3. Huśtawki podwójne (kubełek) - 1 kpl. 4. Karuzela Trzmiel - 1 kpl. 5. Zestaw na sprężynie Pies - 1 kpl. 6. Zestaw na sprężynie Słoń - 1 kpl. 7. Urządzenie linarne Piramida - 1 kpl. 8. Ławki drewniano-metalowe - 4 szt. 9. Regulamin placu zabaw - 1 szt. Wszystkie urządzenia zostaną zamontowane zgodnie z instrukcja i warunkami technicznymi podanymi przez producenta. Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176. Odchyłka wymiarowa urządzeń wynosi do 5%. Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiają załączniki: - przedmiar robót załącznik nr 1 - rysunki przedstawiające urządzenia załącznik nr 2 - opisy techniczne załącznik nr 3 - przykładowa wizualizacja placów zabaw załącznik nr 4 Użyte nazwy własne, które pojawiają się w ogłoszeniu i dokumentacji projektowej określają minimalny standard jakościowy materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny . Zastosowane w składanej ofercie materiały, urządzenia (ich nazwy własne) powinny być takie same lub równoważne, porównywalne z pozycjami (przykładami) zapisanymi w dokumentacji.. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 102619 PLN.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW.

 

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • P.P.U. FIGLER - Henryk Figler, ul. Witosa 73, 42-603 Tarnowskie Góry, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 102619

  • Oferta z najniższą ceną: 102619 oferta z najwyższą ceną: 102619

  • Waluta: PLN.Wójt Gminy Mierzęcice   

(-) mgr Krzysztof Kobiałka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane- wykonanie placów zabaw na terenie Gminy Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:10.09.2009 13:59
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:10.09.2009 13:59