U c h w a ł a Nr XXXV/222/2009
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 2 września 2009 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok


       Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 52, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 165, 167, 184, 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./


Rada Gminy Mierzęcice

uchwala co, następuje:

§ 1


  1. Zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 124.806 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześć złotych)


Dział 720 – Informatyka 116.050,- zł
Dochody majątkowe 116.050,- zł
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 116.050,- zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 8.756,- zł
Dochody bieżące 8.756,- zł
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8.756,- zł

Plan dochodów po zmianach – 15.759.730,20 zł§ 2


  1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 124.806 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześć złotych) – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

Plan wydatków po zmianach - 20.485.255,20 zł


§ 3


Dokonać zmian w budżecie gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:08.09.2009 12:55
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:08.09.2009 12:56