Mierzęcice, dnia 20.08.2009 r.

 

INFORMACJA  O  WYBORZE  OFERTY 

       

Zgodnie z art. 92, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych – „Odnowa i utwardzenie terenu wokół budynku GOK w Mierzęcicach”, przeprowadzonego w dniu 19 sierpnia 2009 r. wybrano ofertę z najkorzystniejszą ceną, którą złożyła firma:

 

  • Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o. , 40-321 Katowice, ul. Miedziana 5.

 

Oferta firmy: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o., 40-321 Katowice, ul. Miedziana 5 została wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, gdyż przedstawia ona najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia kryteriów oceny ofert – najniższa cena.
 

Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Krzysztof Kobiałka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - „Odnowa i utwardzenie terenu wokół budynku GOK w Mierzęcicach”,.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:20.08.2009 15:36
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:20.08.2009 15:36