Uchwała NrXXXII/208/2009
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 29 lipca 2009 r
.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok

     Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 4. art. 51, 52, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm./ art. 165, 167. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249. póz. 2104 z późn. zm./

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala co, następuje:

 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 93.278,00 zł /słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem złotych/ 

  Dział 852 - Pomoc społeczna 93.278,00 zł
  Dochody bieżące 93.278,00 zł
  Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 93.278,00 zł

  Plan dochodów po zmianach - 15.620.093,20 zł

 2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 93.278,00 zł
  /słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem złotych/ 


  Dział 852 - Pomoc społeczna 93.278,00 zł
  Rozdział 85295 - Pozostała działalność 93.278,00 zł
  Wydatki bieżące 93 278,00 zł
  w tym:

  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.762,00 zł

  • dotacje -

  • wydatki na obsługę długu j.s.t. -

  • wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
   zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. -


  Plan wydatków po zmianach – 20.345.618,20 zł

   

 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:03.08.2009 10:25
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:03.08.2009 10:27