Uchwała Nr XXII  / 143  / 2004

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia  2 lipca 2004 roku.

 

 

w sprawie : opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w

sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespoł Zakładów

Opieki Zdrowotnej  w Będzinie.      

                  

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.)

 

Rada Gminy Mierzęcice

 

u c h w a l a

 

§ 1.

 

Zaopiniować pozytywnie projekt Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie  poprzez :

 

1.   Likwidację Oddziału Noworodków zlokalizowanego w Czeladzi  ul. Szpitalna 40 w związku z przejęciem i zabezpieczeniem dotychczas udzielanych świadczeń zdrowotnych i funkcji przez Oddział Noworodków  i Wcześniaków mieszczący się w budynku przy ul. Małachowskiego 12 w Będzinie.

 

2.    Likwidację Działu Diagnostyki Medycznej i Analitycznej ( tj. laboratorium szpitalnego, pracowni RTG, pracowni USG, pracowni EKG, pracowni endoskopii ) zlokalizowanego w Będzinie, ul. Sienkiewicza 17 w związku  z przejęciem i zabezpieczeniem dotychczas udzielanych świadczeń zdrowotnych i funkcji przez Dział Diagnostyki Medycznej i Analitycznej ( tj. centralne laboratorium, zakład radiologii, pracownie altrasonografii, pracownię elektrokardiografii, pracownię endoskopii ) mieszczący się  w budynku przy ul. Szpitalnej 40 w Czeladzi.

 

3.   Likwidację Gabinetu Fizykoterapii i Rehabilitacji zlokalizowanego   w Będzinie ul. Sienkiewicza 17 w związku z przejęciem i zabezpieczeniem dotychczas udzielanych świadczeń zdrowotnych i funkcji przez Zakład Fizjoterapii i Rehabilitacji ( gabinet fizykoterapii, kinezyterapii, masażu, hydroterapii ) zlokalizowany w budynku przy ul. Szpitalnej 40 w Czeladzi.

 

4.  Likwidację Oddziału Położniczo-Ginekologicznego zlokalizowanego  w Czeladzi ul. Szpitalna 40 w związku z przejęciem i zabezpieczeniem dotychczas udzielanych świadczeń zdrowotnych i funkcji z zakresu położnictwa przez Oddział Ginekologiczno-Położniczy mieszczący się   w budynku przy ul. Małachowskiego 12 w Będzinie.

 

5.  Utworzenie Oddziału Ginekologicznego liczącego 25 łóżek w budynku przy ul. Szpitalnej 40 w Czeladzi jako kontynuacji świadczeń z zakresu ginekologii likwidowanego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego.

 

6.   Zmniejszenie liczby łóżek w oddziale dla Przewlekle Chorych z 36 do 15 wraz z przeniesieniem jego dotychczasowej lokalizacji i funkcji z budynku   w Czeladzi, ul. Szpitalna 40, do budynku przy ul. Małachowskiego 12  w Będzinie.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

mgr Bogusława Zalewska  

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:30.07.2004 12:14
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.10.2004 10:53