Mierzęcice: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach projektu Moje Boisko Orlik 2012 w Mierzęcicach wraz z bieżnią.
Numer ogłoszenia: 119187 - 2009; data zamieszczenia: 24.07.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 184184 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, woj. śląskie, tel. 032 2887900, faks 032 2887055.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach projektu Moje Boisko Orlik 2012 w Mierzęcicach wraz z bieżnią.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 wraz z bieżnią. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Budowę boiska do piłki nożnej (wraz z wyposażeniem zgodnym z przedmiarem robót) o wymiarach 30,0 m x 62,0 m o pow. całkowitej 1860m2 o nawierzchni trawy syntetycznej 60 mm Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport) Typ włókna: monofil Skład chemiczny włókna; polietylen Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex, Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2 2. Budowę boiska wielofunkcyjnego (wraz z wyposażeniem zgodnym z przedmiarem robót) do piłki ręcznej, siatkówki, tenisa o wymiarach 22,0 x 44,0 m o powierzchni 968 m2 o nawierzchni poliuretanowej. 3. Budowę bieżni na 60 m, bieżni do skoku w dal 4,2 m x 76,60 m Nawierzchnia typu trawa syntetyczna o wys. 22mm i gęstości 50 000 splotów/m2 oraz ciężarze 2700 gram/m2 z zasypką z piasku kwarcowego..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 771.383,80 PLN.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum Firm: Czechanowicz Ekologia i Zieleń Sp. z o. o i NM GROUP Sp. z o.o, Bytom ul. Tarnogórska 1A, 41-902 Bytom, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 771.383,80

  • Oferta z najniższą ceną: 771.383,80 oferta z najwyższą ceną: 1.110.272,95

  • Waluta: PLN.


Wójt Gminy Mierzęcice  

(-) mgr Krzysztof Kobiałka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach projektu Moje Boisko Orlik 2012 w Mierzęcicach wraz z bieżnią..
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:24.07.2009 12:24
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:24.07.2009 12:24