Mierzęcice: Wykonanie placów zabaw na terenie Gminy Mierzęcice
Numer ogłoszenia: 117657 - 2009; data zamieszczenia: 22.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury , ul. Wolności 102a, 42-460 Mierzęcice, woj. śląskie, tel. 032 2887082

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mierzecice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie placów zabaw na terenie Gminy Mierzęcice.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) Budowa placu zabaw w Przeczycach:

 • wyrównanie i oczyszczenie terenu ok. 200m2

 • wykonanie furtki wejściowej metalowej na plac zabaw 1 szt.

 • dostawa i montaż urządzeń zabawowych:

 1. Zestaw “Iwona” - 1 kpl.

 2. Zestaw “Smok” (przeplotnia) - 1 kpl.

 3. Stół do pink-ponga - 2 kpl.

 4. Huśtawki podwójne (siedliska płaskie) - 2 kpl.

 5. Ławki drewniano-metalowe - 4 szt.

 6. Huśtawki “Waga” - 1 kpl.

 7. Ściana wspinaczkowa - 1 kpl.

 8. Regulamin placu zabaw - 1 szt.

b) Budowa placu zabaw w Toporowicach zakłada:

 • wyrównanie i oczyszczenie terenu ok. 200m2

 • karczowanie istniejących pni

 • wykonanie furtki wejściowej metalowej na plac zabaw 1 szt.

 • dostawa i montaż urządzeń zabawowych:

  1. zestaw “Krystyna” - 1 kpl.
  2. Zestaw “Martyna” - 1 kpl.
  3. Huśtawki podwójne (siedliska płaskie) - 2 kpl.
  4. Urządzenie linarne “Choinka” - 1 kpl.
  5. Ławki drewniano-metalowe - 5 szt.
  6. Karuzela metalowa “Trzmiel” - 1 kpl.
  7. Batuta na sprężynach - 1 kpl.
  8. Regulamin placu zabaw - 1 szt.


c) Budowa placu zabaw w Boguchwałowicach zakłada:

 • wyrównanie i oczyszczenie terenu ok. 200m2

 • demontaż i wywóz istniejących urządzeń metalowych

 • dostawa i montaż urządzeń zabawowych:

  1. Zestaw “Agnieszka” - 1 kpl.
  2. Huśtawki podwójne (siedliska płaskie) - 1 kpl.
  3. Huśtawki podwójne (kubełek) - 1 kpl.
  4. Karuzela “Trzmiel” - 1 kpl.
  5. Zestaw na sprężynie “Pies” - 1 kpl.
  6. Zestaw na sprężynie “Słoń” - 1 kpl.
  7. Urządzenie linarne “Piramida” - 1 kpl.
  8. Ławki drewniano-metalowe - 4 szt.
  9. Regulamin placu zabaw - 1 szt


Wszystkie urządzenia zostaną zamontowane zgodnie z instrukcja i warunkami technicznymi podanymi przez producenta.
Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176.
Odchyłka wymiarowa urządzeń wynosi do 5%.


Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiają załączniki:

 • przedmiar robót załącznik nr 1
 • rysunki przedstawiające urządzenia załącznik nr 2
 • opisy techniczne załącznik nr 3
 • przykładowa wizualizacja placów zabaw załącznik nr 4

Użyte nazwy własne, które pojawiają się w dokumentacji projektowej określają minimalny standard jakościowy materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny . Zastosowane w składanej ofercie materiały, urządzenia (ich nazwy własne) powinny być takie same lub równoważne, porównywalne z pozycjami (przykładami) zapisanymi w dokumentacji

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2009.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 3000 zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mierzecice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice pokój nr.4.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice pokój nr.22 (sekretariat).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/mgr Krzysztof Kobiałka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Wykonanie placów zabaw na terenie Gminy Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:23.07.2009 10:15
Informację aktualizował:Sebastian Siudyka
Data aktualizacji:06.02.2019 15:20