UCHWAŁA  NR XXII/146/2004

Rady Gminy Mierzęcice

  z dnia 2 lipca 2004 r.

 

 

 

 

w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Nowej Wsi.

 

        Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm/

 

Rada    Gminy  Mierzęcice

 

u c h w a l a

 

§  1

 

Nabyć nieodpłatnie od Skarbu Państwa – Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na rzecz Gminy Mierzęcice nieruchomości położone w obrębie Nowa Wieś oznaczone w ewidencji gruntów:

 

- działka nr 580/1/ k.m.11 o powierzchni 5485 m2  mająca założoną  KW86

- działka nr 580/7 k. m.11 o powierzchni 7804 m2  mająca  założoną  KW3181

- działka nr 580/37 k. m. 11 o powierzchni 57242 m2 mająca założoną KW3204

- działka nr 580/38 k. m. 11 o powierzchni 18352 m2 mająca założoną KW3205

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

    

U z a s a d n i e n i e

 

 

Nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi:

 

- 580/1 o powierzchni 5854  m2

- 580/7 o powierzchni 7804 m2

- 580/37 o powierzchni 57242 m2

- 580/38 o powierzchni 4114 m2

 

stanowią własność Skarbu Państwa reprezentowany przez Wojskową Agencję Mieszkaniową.

 

           Działka 580/1 jest drogą wewnętrzną Osiedla  Mierzęcice łączącą ulicę Wojska Polskiego w terenem byłej Jednostki, umożliwia dojazd do wydzielonych nieruchomości stanowiących działki pod blokami.  

 

Działka 580/38 jest drogą wewnętrzną Osiedla Mierzęcice i umożliwia dojazd do działek wydzielonych na terenie osiedla .

 

         Działka 580/7 stanowi teren niezabudowany, przyległy bezpośrednio do obiektu sportowego stanowiącego od kwietnia 2004 r. własność Gminy.

 

Działka 580/37 jest działką leśną stanowiącą strefę izolacyjną od budowanej drogi  S – 1, a w przyszłości  od wpływów jej oddziaływania.

 

W celu umożliwienia korzystania z tych nieruchomości oraz zachowania ich ogólnodostępnego charakteru, uzasadnionym jest przejęcie na rzecz gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Nowej Wsi.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:28.07.2004 13:38
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.10.2004 10:52