Mierzęcice: Odnowa i utwardzenie terenu wokół budynku
GOK w Mierzęcicach
Numer ogłoszenia: 248296 - 2009; data zamieszczenia: 22.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Mierzęcice , ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, woj. śląskie, tel. 032 2887900, faks 032 2887055.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mierzecice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odnowa i utwardzenie terenu wokół budynku GOK w Mierzęcicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont drogi dojazdowej do Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach (GOK) obejmuje:

 • rozbiórkę istniejących krawężników, obrzeży

 • frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej na gł. 5,0 cm - 962,5 m2

 • remont nawierzchni bitumicznej 4+4 - 962,5 m2

 • nakładka z asfaltobetonu gr. 2,0 cm - 573,9 m2

 • ułożenie nowych krawężników na ławie betonowej z oporem 400,0mb

 • ułożenie nowych obrzeży 30,0 mb

 • wykonanie wpustów ulicznych ( 2 szt. ) z przykanalikami z rur pcv fi 200 ( 40,0 mb)

 • ułożenie korytek ściekowych betonowych 8,0 mb

 • ułożenie chodnika z kostki betonowej kolor gr. 8 cm 50,0 m2

Szczegółowy zakres zamawiania określa SIWZ wraz z załącznikami
Do oferty należy dołączyć kosztorys inwestorski.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2009.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 5.000

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 1.1.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mierzecice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Mierzęcice ul.Wolności 95, 42-460 Mierzęcice pok. nr 4.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2009 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Mierzęcice ul.Wolności 95, 42-460 Mierzęcice pok. nr 22 (sekretariat).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Wójt Gminy Mierzęcice 

/-/mgr Krzysztof Kobiałka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Odnowa i utwardzenie terenu wokół budynku GOK w Mierzęcicach.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:22.07.2009 11:51
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:11.08.2009 11:47