Mierzęcice: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w banku w kwocie 2 266 000,00 zł z przeznaczeniem na: finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.


Numer ogłoszenia: 246834- 2009; data zamieszczenia: 21 lipca 2009r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Sekcja I: Zamawiający

I. 1) Nazwa i adres: Urząd Gminy w Mierzęcicach, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice

Tel. 032 288 79 00, fax. 032 288 70 55

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mierzecice.pl

I. 2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa.

 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: udzielenie kredytu długoterminowego w banku komercyjnym w kwocie 2 266 000,00 zł z przeznaczeniem na: finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w banku w kwocie 2 266 000,00 zł z przeznaczeniem na: finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Pozytywną opinię RIO zamawiający przedstawi przed podpisaniem umowy.

 1. Wielkość kredytu – 2.266.000,00 zł
 2. Rodzaj kredytu – długoterminowy na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
 3. Okres kredytowania – 31 sierpnia 2009 r. do 15 grudnia 2016 r.
 4. Karencja w spłacie rat - do 15 stycznia 2010 r.
 5. Terminy uruchomienia kredytu - do 31 sierpnia 2009 r. kwota 1.000.000 zł - do 30 września 2009 r. kwota 1.266.000 zł
 6. Sposób uruchamiania kredytu: przelewem na rachunek w Banku Spółdzielczym Mierzęcice, nr rachunku 80 8443 0009 0000 0000 0260 0001
 7. Spłata zaciągniętego kredytu - w równych miesięcznych ratach począwszy od 15.01.2010 r.
 8. Oprocentowanie zmienne obliczone dla każdego okresu odsetkowego i okresu karencji w oparciu o wskaźnik średniego procentowania depozytów międzybankowych WIBOR 3M z dziesięciu dni poprzedzających termin rozpoczęcia kolejnych okresów.
 9. Naliczenie odsetek od faktycznego stanu zadłużenia.
 10. Spłata odsetek miesięcznie w terminie do końca miesiąca za dany miesiąc.
 11. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny In blanco kredytobiorcy.
 12. Warunki dodatkowe - bank nie będzie pobierał prowizji od przedterminowej spłaty kredytu.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 15 grudnia 2016 r.


Sekcja III: Informacje O Charakterze Prawnym, Ekonomicznym, Finansowym i Technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) Warunki udziału

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę oraz:

  1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  2. posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 72 poz 665 z późn.zm).
 2. Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie wg zasady spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. Kompletna oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

  1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ.
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy - załącznika nr 2
  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (należy dołączyć do oferty jako załącznik nr 3).
  4. Zezwolenie na utworzenie i rozpoczęcie działalności, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2002r, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub dokument równoważny np. oświadczenie, iż bank działa na podstawie statutu (wraz z jego ewentualnymi zmianami), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Bankowego - należy dołączyć do oferty jako załącznik nr 4

  Uwaga: W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt a, b, d składają wszyscy wykonawcy.

 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument, którym mowa w ust.1 pkt c zgodnie z treścią § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605).

 

SEKCJA IV: Procedura

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) Kryteria oceny ofert

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena – tj. łączny koszt obsługi kredytu (prowizja, marża, odsetki) – waga 100%

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mierzecice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy w Mierzęcicach
ul. Wolności 95
42-460 Mierzęcice.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30 lipca 2009 r. godzina 12.30., miejsce:
Urząd Gminy w Mierzęcicach
ul. Wolności 95
42-460 Mierzęcice.

Sekretariat I piętro pokój nr 22

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Krzysztof Kobiałka

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - zaciągnięcie kredytu długoterminowego w banku w kwocie 2 266 000,00 zł z przeznaczeniem na: finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:21.07.2009 13:41
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:03.08.2009 09:20