Mierzęcice: Termorenowacja Budynku Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
numer ogłoszenia w BZP: 181632 - 2009r

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, woj. śląskie, tel. 032 2887900, faks 032 2887055.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termorenowacja Budynku Przedszkola Publicznego w Mierzęciciach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Kompleksowa Termorenowacja Budynku Przedszkola Publicznego. Wymiana pieca C.O i instalacji C.O wraz z wymianą grzejników. wymiana drewnianej stolarki okiennej, ocieplenie ścian, ocieplenie stopu ostatniej kondygnacji, prace związane z termomodernizacją..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 569498.45 PLN.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.07.2009.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Remontowo - Budowlany REZBUD Zdzisław Szczepanek, ul. Myśliwska 1, 42-300 Myszków, kraj/woj. śląskie.

IV.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 569498.45

  • Oferta z najniższą ceną: 569498.45 oferta z najwyższą ceną: 782277,09

  • Waluta: PLN.

 


Wójt Gminy Mierzęcice  

(-) mgr Krzysztof Kobiałka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Termorenowacja Budynku Przedszkola Publicznego w Mierzęciciach.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:15.07.2009 12:42
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:15.07.2009 12:42