UCHWAŁA Nr XXII/145/2004

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 2 lipca 2004 r.

 

 

 

w sprawie: nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Mierzęcicach ul. Wolności 137.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia  10 maja 1990 r.  przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U. 32,  poz. 191 z późn. zm./.

 

 

Rada   Gminy  Mierzęcice

 

u c h w a l a

 

§  1

 

Nabyć na własność Gminy Mierzęcice w trybie komunalizacji od Skarbu Państwa nieruchomość oznaczoną nr 884/3 k. m. 12 o powierzchni 716 m2 położoną w obrębie Mierzęcice a związaną z wykonywaniem zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę.

 

§  2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§  3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

U z a s a d a n i e n i e

 

 

Nieruchomość oznaczona nr 884/3 o powierzchni 716 m2 położona jest w Mierzęcicach przy ul. Wolności 137 i stanowi własność Skarbu Państwa. Na nieruchomości tej zlokalizowane jest ujęcie wody /studnia wraz ze strefą ochrony bezpośredniej/, która jest własnością Gminy i służy wykonywaniu zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę, dlatego w celu uregulowania stanu prawnego gruntu Gmina wystąpi z wnioskiem do Wojewody o komunalizację nieruchomości.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

mgr Bogusława Zalewska   

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Mierzęcicach ul. Wolności 137.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:28.07.2004 13:31
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.10.2004 10:52