UCHWAŁA Nr XXII/144/2004

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 2 lipca 2004 r.

 

 

 

w sprawie: nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w  Mierzęcicach przy ul. Wolności 135.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U z  2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami/.

 

 

Rada   Gminy  Mierzęcice

 

u c h w a l a

 

 

§  1

 

Nabyć na rzecz Gminy Mierzęcice od Skarbu Państwa za cenę obniżoną nieruchomość oznaczoną nr 890 k. m. 12 o powierzchni 1224 m2 mająca założoną KW 2612 położoną  w Mierzęcicach przy ulicy Wolności 135.

 

 

§  2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§  3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

U z a s a d a n i e n i e

 

 

Nieruchomość oznaczona nr 890 o powierzchni 1224 m2 położona jest w Mierzęcicach przy ul. Wolności 135 i stanowi własność Skarbu Państwa.

Nieruchomość ta zabudowana budynkiem po byłym posterunku policji przylega do nieruchomości będącej własnością Gminy Mierzęcice w zarządzie Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach. Od piętnastu lat czyli od czasu likwidacji posterunku policji, Gmina Mierzęcice sprawuje opiekę nad nieruchomością (poprawia ogrodzenie, usuwa zwalone drzewa, zabezpiecza budynek przed dalszą dewastacją).

Nabyta przez Gminę nieruchomość będzie wykorzystana w celu wykonywania zadań własnych gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

mgr Bogusława Zalewska  

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Mierzęcicach przy ul. Wolności 135.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:28.07.2004 13:24
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.10.2004 10:51