Mierzęcice, dnia 07.07.2009 r.


 

INFORMACJA  O  WYBORZE  OFERTY

 

        Zgodnie z art. 92, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych - Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach projektu Moje Boisko Orlik 2012 w Mierzęcicach wraz z bieżnią, przeprowadzonego w dniu 06 czerwca 2009 r. wybrano ofertę z najkorzystniejszą ceną, którą złożyła firma:


Konsorcjum firm:
Czechanowicz Ekologia i Zieleń Sp. z o.o
42-902 Bytom, Tarnogórska 1A

NM GROUP Sp. z o.o.
31-236 Kraków, Ks. J. Meiera 20A/41


Oferta konsorcjum: Czechanowicz Ekologia i Zieleń Sp. z o.o 42-902 Bytom, Tarnogórska 1A. NM GROUP Sp. z o.o. 31-236 Kraków, Ks. J. Meiera 20A/41 została wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, gdyż przedstawia ona najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia kryteriów oceny ofert – najniższa cena.


 

Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Krzysztof Kobiałka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - roboty budowlane - budowa kompleksu boisk sportowych w ramach projektu Moje Boisko Orlik 2012 w Mierzęcicach wraz z bieżnią.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:07.07.2009 11:04
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:09.07.2009 09:45