Uchwała NrXXXII/199/2009
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 czerwca 2009 r
.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok

     Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 4. art. 51, 52, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, póz. 1591 z późn. zm./ art. 165, 167. 184, 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249. póz. 2104 z późn. zm./

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala co, następuje:

§1

 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 401.039,77,00 zł (słownie: czterysta jeden tysięcy trzydzieści dziewięć złotych 77/100 gr

  Dział 758 - Różne rozliczenia 7.000,- zł
  Dochody bieżące 7.000,- zł
  Pozostałe odsetki 7.000,-zł

  Dział 801 - Oświata i wychowanie 24 242,00 zł
  Dochody bieżące 24 242,00 zł
  Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek finansów publicznych 24 242,00 zł

  Dział 852 - Pomoc społeczna 9 797,77 zł
  Dochody bieżące 9 797,77 zł
  Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 9 797,77 zł

  Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 27.000,00 zł
  Dochody bieżące 27 000,00 zł
  Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek finansów publicznych 27 000,00 zł

  Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 333 000,00 zł
  Dochody majątkowe 333.000,00 zł
  Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 333 000,00 zł

 2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 333 000,00 zł {słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych)

Dział 801 - Oświata i wychowanie 333 000,00 zł
Dochody majątkowe 333.000,00 zł
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 333 000,00 zł

Plan dochodów po zmianach - 15.526.815,20 zł

§2

Zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 68 039,77 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści dziewięć złotych 77/100 gr) - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

Plan wydatków po zmianach - 20.252.340,20 zł

§3

Dokonać zmian w budżecie gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały ,

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. .

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:06.07.2009 10:38
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:06.07.2009 10:59