Uchwała Nr XXXII/207/2009
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

 

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, art. 51, 52, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm./ art. 165, 167, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz U. z 2005 r. Nr 249, póz. 2104 z późn zm./

 

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala co, następuje:

 

  1. Dokonać zmian w budżecie gminy po stronie wydatków poprzez dokonanie przeniesień między działami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:06.07.2009 09:00
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:06.07.2009 09:06