Uchwała Nr XXI / 136 / 2004

 Rady Gminy Mierzęcice

 z dnia 28 maja  2004 roku

 

 

 

w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do prac w Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Przeczycach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice.

 

   Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami ) oraz art. 36 a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami )

 

 

Rada Gminy Mierzęcice

 

- uchwala -

 

§ 1

 

Wyznaczyć trzech przedstawicieli organu prowadzącego do prac w Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Przeczycach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice w osobach:

 

1.      Chyla Władysław

 

2.      Paks Stanisław

 

3.      Szczepańczyk Tadeusz

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Mierzęcice.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy

 

mgr Bogusława Zalewska   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do prac w Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:08.06.2004 13:52
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.10.2004 10:51