Uchwała Nr XXXII/200/2009
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie: wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2010 rok

     Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 17 i art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz 1591 z późn zm.) oraz art. 1 ust. 1 w związku z art. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, póz. 420),

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mierzęcice na 2010 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2010 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:06.07.2009 08:55
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:06.07.2009 11:04