Mierzęcice: Termorenowacja Budynku Przedszkola Publicznego
w Mierzęciciach


Numer ogłoszenia: 181632-2009;
data zamieszczenia: 05.06.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Sekcja I: Zamawiający

I. 1) Nazwa i adres: Urząd Gminy w Mierzęcicach, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice tel. 032 288 79 00, fax. 288 70 55

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mierzecice.pl

I. 2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa.


 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termorenowacja Budynku Przedszkola Publicznego w Mierzęciciach

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowa Termorenowacja Budynku Przedszkola Publicznego. Wymiana pieca C.O i instalacji C.O wraz z wymianą grzejników. wymiana drewnianej stolarki okiennej, ocieplenie ścian, ocieplenie stopu ostatniej kondygnacji, prace związane z termomodernizacją.

Szczegółowy zakres robót dostępny jest w załączniku.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.00-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 30.09.2009 r.


Sekcja III: Informacje O Charakterze Prawnym, Ekonomicznym, Finansowym I Technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium: 20.000zł

III.2) Warunki udziału

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę oraz:  spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Kompletna oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
a) Wypełniony i podpisany formularz oferty- wg załącznika nr 8 do SIWZ.
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1ustawy - załącznika nr 6 do SIWZ

SEKCJA IV: Procedura

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) Kryteria oceny ofert
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mierzecice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy w Mierzęcicach
ul. Wolności 95
42-460 Mierzęcice. pok. nr 4

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2009 r. godzina 13.45

miejsce:
Urząd Gminy w Mierzęcicach
ul. Wolności 95
42-460 Mierzęcice.
Sekretariat I piętro pokój nr 22

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Wójt Gminy Mierzęcice    
  

/-/ mgr Krzysztof Kobiałka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Termorenowacja Budynku Przedszkola Publicznego w Mierzęciciach
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:05.06.2009 20:02
Informację aktualizował:Sebastian Siudyka
Data aktualizacji:12.09.2017 14:29