Zarządzenie Nr 0151/215/2009
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 26 maja 2009 roku


w sprawie: informacji z wykonania budżetu gminy Mierzęcice za 2008 rok


      Na podstawie art. 14 pkt 2 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr. 249, poz. 2104 z późn. zm.)


zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić następującą informację:

a. Wykonanie budżetu gminy Mierzęcice za 2008 rok.:

 

 

Plan

Wykonanie

% wykonania

1.

Dochody

18.145.876,61

18.445.867,55

101,65

2.

Wydatki

18.872.532,61

17.946.754,26

95,09

3.

Nadwyżka/ Deficyt

726.656,00

499.113,29

x

4.

Przychody

4.999.099,00

4.991.825,51

99,85

5.

Rozchody

4.272.443,00

4.272.283,51

100

 

b. Kwota zobowiązań wymagalnych: 46.167,20 zł (dotyczy Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach).

c. Kwota dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego:

  • samorząd województwa – 12.500 zł
  • powiat będziński – 85.094,86 zł

Kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

  • powiat będziński – 100.000 zł
  • gmina Mykanów – 2.000 zł

d. W roku 2008 nie udzielano poręczeń i gwarancji.
e. Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono ulg podatkowych w kwotach powyżej 500 zł oraz którym udzielono ulg stanowiących pomoc publiczną przedstawiono jako Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Krzysztof Kobiałka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Mierzęcice za 2008 rok
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:27.05.2009 14:23
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.05.2009 14:33