Uchwała  Nr XXI / 134 / 2004

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 28 maja 2004 roku

 

 

 

w  sprawie: określenia obwodu Publicznego Gimnazjum

       w Mierzęcicach przy ul. Wolności 68

 

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )

 

 

Rada Gminy Mierzęcice

 

- uchwala -

 

§ 1

 

Ustalić dla Publicznego Gimnazjum w Mierzęcicach przy ul. Wolności 68 obwód obejmujący obszar Gminy Mierzęcice tj. sołectwa:

-         Mierzęcice: ul. Bankowa, ul. Kościuszki, ul. Głowackiego, ul. Leśna, ul. Szkolna,

      ul. Wspólna, ul. Gminna, ul. Wolności, ul. Kolejowa, ul. Sosnowa,
      miejscowość Targoszyce.

-         Przeczyce,

-         Boguchwałowice,

 

 

§ 2

 

Traci moc Uchwała NR XXIX / 154 / 2001 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 lutego 2001 roku w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum w Mierzęcicach ul. Wolności 68.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2004 roku.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

mgr Bogusława Zalewska  

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum w Mierzęcicach przy ul. Wolności 68.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:08.06.2004 13:44
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.10.2004 10:50