K O M U N I K A T         Na podstawie art.32, 33 i 35 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r.- Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz.219 z późn. zm.), art.12 ust.2-4, art.18 ust.1 i art.19 ust.1 lub 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej (t. j. z 2007 r. Dz. U. Nr 190, poz.1360 z późn. zm.), Rozporządzenia MSWiA z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 62, poz.583 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia MSWiA z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez RP innym państwom członkowskim UE danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 42, poz.388 z późn. zm.).,


Wójt Gminy Mierzęcice

z a w i a d a m i a, że:


  • wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,
  • wyborcy zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały,
  • wyborcy nigdzie nie zamieszkali, stale przebywający na obszarze gminy,
  • wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów,
  • wyborcy - obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, którym przysługuje prawo wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

mogą zostać wpisani

na podstawie pisemnego wniosku składanego w Urzędzie Gminy


  • do spisu wyborców do dnia 28 maja 2009 r. ,

  • do rejestru wyborców (przez cały rok), jednak z uwagi na konieczność wydania decyzji i ujęcia w spisie wyborców do wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - nie później niż do dnia 02 czerwca 2009 r.

  • do spisu wyborców mogą zostać wpisani obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi do dnia 9 kwietnia 2009 r.


Druki wniosków o wpisanie do rejestru wyborców lub do spisu wyborców można otrzymać w Urzędzie Gminy Mierzęcice oraz na stronie internetowej www.mierzcice.bip.info.pl


Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ Krzysztof Kobiałka 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komunikat Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie możliwości dopisania wyborców do rejestru wyborców lub do spisu wyborców.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:20.05.2009 14:01
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:20.05.2009 14:17