Mierzęcice, dn.08.05..2009r.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


       Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm./ Zamawiający zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4”

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak Sp. z o.o.
ul. Wapienicka 36
43-382 Bielsko- Biała
cena brutto: 749 000 zł.

Uzasadnienie:
W przedmiotowym przetargu została złożona tylko jedna oferta spełniająca warunki udziału w postepowaniu określone przez Zamawiającego
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu:
Oferta nr 1 została złożona przez:
Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak Sp. z o.o.
ul. Wapienicka 36
43-382 Bielsko- Biała
cena brutto: 749 000 zł.Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty:

Liczba pkt
w kryterium CENA

Razem

1

100

100
Prezes Ochotniczej Straży Pożanej
w Mierzęcicach                 

Henryk Musialik               

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - dostawa - „Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4”
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:08.05.2009 12:18
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:08.05.2009 12:20