Uchwała    Nr XXI/139/2004

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 28 maja 2004r.

 

 

            w sprawie: finansowania zadania realizowanego przez Gminę Mierzęcice przy

                              udziale środków z programu SAPARD.

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm./ oraz art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148,  z późn. zm./

 

 

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

 

§ 1

 

            Finansowanie inwestycji realizowanej przez Gminę Mierzęcice przy współudziale środków z programu SAPARD, uwzględniające koszty rzeczywiste tj. po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót zadania pn.:

 

„Budowa wodociągu wraz z przepompownią i trzema przyłączami

 do budynków mieszkalnych na terenie Mierzęcic”

 

-         całkowity koszt zadania wg przetargu                                            – 298 587,58 zł

-         wielkość środków finansowanych z Programu SAPARD               – 149 293,79 zł

-         wielkość środków finansowanych z budżetu Gminy Mierzęcice      – 149 293,79 zł

 

 

§ 2

 

            Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Bogusława Zalewska  

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie finansowania zadania realizowanego przez Gminę Mierzęcice przy udziale środków z programu SAPARD.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:04.06.2004 11:32
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.10.2004 10:50