Uchwała Nr XXX/188/2009
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 29 kwietnia 2009 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok

     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 52, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 165, 167, 184, 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U.
z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./


Rada Gminy Mierzęcice

uchwala co, następuje:

§ 1


 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 12.570,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 570,00 zł
Dochody bieżące 12 570,00 zł
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek finansów publicznych 12 570,00 zł

Plan dochodów po zmianach – 15 101 242,84 zł


§ 2


 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 12.570,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 570,00 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność 12 570,00 zł
Wydatki bieżące 12 570,00 zł
w tym:

  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -

  • dotacje -

  • wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego -

  • wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego -

  • Wydatki majątkowe -

Plan wydatków po zmianach – 20 159 767,84 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:04.05.2009 12:33
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:04.05.2009 12:33