Mierzęcice: świadczenie pomocy prawnej

Numer ogłoszenia:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, ul. Wolności 95, Mierzęcice, woj. śląskie, tel. 032 2887900, faks 032 2887055.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie pomocy prawnej
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pomocy prawnej polegającej na prowadzeniu bieżącej obsługi prawnej w następującym zakresie:

 1. Prawa gospodarczego, w tym nadzoru właścicielskiego
 2. Prawa handlowego,
 3. Prawa i postępowania administracyjnego,
 4. Prawa cywilnego
 5. Prawa samorządowego
 6. Prawa zamówień publicznych .

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 84 000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki.
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02-01-2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Małgorzata Wydmańska-Kurlej Kancelaria Radcy Prawnego ul. Warszawska 1, 41-200 Sosnowiec

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 84 000

 • Oferta z najniższą ceną: 84 000 oferta z najwyższą ceną: 84 000

 • Waluta: PLN

 

Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Krzysztof Kobiałka

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - świadczenie pomocy prawnej.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:23.04.2009 10:07
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:23.04.2009 10:07