Uchwała Nr XXIX/179/2009
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 15 kwietnia 2009 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok


     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 52, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 165, 167, 184, 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./


Rada Gminy Mierzęcice

uchwala co, następuje:

§ 1


Zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 11.000,- zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych).


758 – Różne rozliczenia 11.000,- zł
Dochody bieżące 11.000,- zł
Pozostałe odsetki 11.000,- zł

Plan dochodów po zmianach – 15.077.292,84 zł


§ 2

Zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 1.111.000,- zł (słownie: milion sto jedenaście tysięcy złotych) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.


Plan wydatków po zmianach – 20.135.817,84 zł


§ 3

Źródłem pokrycia powstałego deficytu budżetu w wysokości 1.100.000,- zł są wolne środki pozostałe z rozliczeń z lat ubiegłych.

§ 4

Zwiększyć przychody budżetu Gminy na rok 2009 o kwotę 1.100.000 zł (słownie: milion sto tysięcy złotych):


§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 1.100.000 zł


Plan przychodów po zmianach – 5.784.325,00 zł


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:21.04.2009 09:56
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:20.04.2009 18:21