WÓJT GMINY MIERZĘCICE
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze
Inspektor ds. księgowości podatkowej
w Referacie Podatków i Finansów w Urzędzie Gminy Mierzęcice

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Wykształcenie wyższe - o kierunku lub specjalności ekonomia, finanse lub rachunkowość.
 5. Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego.
 6. Minimum 2 letni staż pracy.
 7. Nieposzlakowana opinia.
 8. Stan zdrowia pozwalający  na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.
 9. Biegła umiejętność obsługi programów komputerowych Open Office i  MS Office (World, Excel).

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Mile widziane doświadczenie zawodowe w sprawach dotyczących zadań na w/w stanowisku.
 2. Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, systematyczność.
 3. Łatwość komunikowania się, uprzejmość, umiejętność pracy w zespole.
 4. Gotowość do natychmiastowego podjęcia pracy.

III. Zakres głównych zadań na stanowisku

 1. Prowadzenie urządzeń księgowych łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych.
 2. Kontrola terminowości wpłat podatków oraz prowadzenie czynności egzekucyjnych dla zalegających podatników – wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.
 3. Prowadzenie rozliczeń inkasentów podatków oraz przygotowywanie danych do list wypłat dla inkasentów zakresie inkasa podatków.
 4. Bieżące uzgadnianie z inspektorem ds. podatków i opłat przypisów i odpisów.
 5. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach.
 6. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym podatników.
 7. Sporządzanie sprawozdań dotyczących podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości dla księgowości budżetowej.
 8. Przygotowywanie pism i korespondencji dla prowadzonych spraw.
 9. Sporządzanie informacji o rolnikach dla KRUS.
 10. Przygotowywanie decyzji, postanowień, pism, sprawozdań i informacji z nadzorowanego obszaru działania.
 11. Prowadzenie korespondencji z Urzędami Skarbowymi (w tym wystawianie postanowień) w zakresie prowadzonych przez te urzędy postępowań w sprawie ulg, umorzeń i odroczeń podatków od spadków i darowizn oraz czynności cywilno – prawnych.

IV. Informacja o warunkach pracy

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.
 2. Miejsce pracy - parter Urzędu Gminy w Mierzęcicach, ul. Wolności 95 (budynek bez windy, z podjazdem dla niepełnosprawnych).
 3. Praca przy komputerze ponad 4 godziny dziennie, wymagająca bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z interesantem.
 4. Podpisanie umowy o pracę zostanie poprzedzone badaniami lekarskimi w zakresie medycyny pracy.

V. Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny oraz CV opatrzone własnoręcznym podpisem.
 2. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 4. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
 6. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających wymagany staż pracy.
 7. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem naboru na stanowisko inspektora ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Mierzęcice.
 8. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 9. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Mierzęcice w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł ponad 6%

VII. Miejsce i termin składania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub doręczyć listownie na adres:
  Urząd Gminy Mierzęcice
  ul. Wolności 95
  42-460 Mierzęcice,

  w zaklejonej kopercie, z dopiskiem  „Nabór na stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. księgowości podatkowej”.
 2. Oferty należy składać do dnia 19 lipca 2021r. do godz. 15.30.
 3. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Mierzęcice), nie będą rozpatrywane.

VIII. Informacje dodatkowe

 1. Kandydat jest zobowiązany do złożenia wyłącznie dokumentów wymaganych w treści ogłoszenia o naborze.
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane oraz poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.
 3. Wzór kwestionariusza osobowego, oświadczeń oraz klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych są dostępne wraz z ogłoszeniem o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej.
 4. O dokładnym miejscu, terminie i godzinie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne, zostaną powiadomieni telefonicznie.
 5. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95.
 6. Aplikacje złożone przez kandydatów w ramach naboru, nie podlegają zwrotowi i są archiwizowane na zasadach wynikających z przepisów szczególnych.
 7. Wszystkie dokumenty przedkładane w naborze przez kandydata muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 288 79 00, wew. 214.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

 


 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mierzęcice,  Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iodo@mierzecice.pl
 3. Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Protokoły z posiedzeń Komisji do spraw naboru posiadają kategorię archiwalną A, natomiast pozostała dokumentacja przebiegu procesu rekrutacji jest przechowywana przez okres 5 lat, a następnie, po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego – brakowana.
 5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania Pańskiej kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie – dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. księgowości podatkowej w Referacie Podatków i Finansów w Urzędzie Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:08.07.2021 14:07
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:08.07.2021 14:26