U c h w a ł a Nr XXVIII/169/2009
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 marca 2009 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok


        Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 52, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 165, 167, 184, 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U.
z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./


Rada Gminy Mierzęcice

uchwala co, następuje:

§ 1


Zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 333.000,- zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych).


801 – Oświata i wychowanie 333.000,- zł

Dochody majątkowe 333.000,- zł

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 333.000,- zł


Plan dochodów po zmianach – 15.063.522,84 zł


§ 2


Zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 1.615.510 zł (słownie: milion sześćset piętnaście tysięcy pięćset dziesięć złotych) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.


Plan wydatków po zmianach – 19.022.047,84 zł

§ 3


Zwiększyć przychody budżetu Gminy na rok 2009 o kwotę 1.282.510 zł (milion dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziesięć złotych):


§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.282.510 zł


Plan przychodów po zmianach – 4.684.325,- zł


§ 4


Dokonać zmian zapisów § 9 Uchwały Nr XXVI/154/2008 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych:

    1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 600.000 zł

    2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 3.958.525 zł

    3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 725.800 zł”§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twrdoch       

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:06.04.2009 08:43
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:06.04.2009 08:45