WÓJT GMINY MIERZĘCICE

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Sekretarza Gminy Mierzęcice

 

 1. Wymagania niezbędne:
  • Obywatelstwo polskie.
  • Wykształcenie wyższe - preferowane prawo, administracja, ekonomia, finanse.
  • Co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ww. ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
  • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • Nieposzlakowana opinia.
  • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
  • Znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania i kompetencji administracji samorządowej oraz niezbędnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych - w tym zagadnień związanych z kontrolą zarządczą, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych. Kodeks Postepowania Administracyjnego.    
 2. Wymagania dodatkowe:
  • Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi.
  • Umiejętność analitycznego myślenia i pracy pod presją czasu.
  • Łatwość komunikowania się, umiejętność planowania i organizacji pracy.
  • Dokładność, terminowość, dyspozycyjność i samodzielność.
  • Prawo jazdy kat. B  
 3. Zakres głównych zadań na stanowisku:
  • Opracowywanie projektu statutu gminy i zmian do statutu.
  • Opracowywanie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy oraz jego aktualizacja.
  • Sporządzanie projektów zarządzeń Wójta dotyczących organizacji Urzędu.
  • Opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów oraz samodzielnych pracowników.
  • Koordynowanie w porozumieniu z Wójtem polityki kadrowej urzędu.
  • Prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników na stanowiska urzędnicze.
  • Sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy.
  • Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach budynku.
  • Wykonywanie obowiązków w granicach udzielonego pełnomocnictwa  przez Wójta.
  • Prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, za wyjątkiem placówek oświatowych.
  • Przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy.
  • Prowadzenie rejestru skarg i wniosków, rejestru petycji, rejestru udzielonych informacji publicznych.
  • Prowadzenie sprawy Gminy powierzonych przez Wójta.
  • Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie obywania stażu zawodowego.
 4. Informacja o warunkach pracy:
  • Praca w Urzędzie Gminy - budynek piętrowy, brak windy.  
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.
  • Praca przy komputerze pow. 4 godz. dziennie.
  • Podpisanie umowy o pracę zostanie poprzedzone badaniami lekarskimi w zakresie medycyny pracy.
 5.  Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny oraz CV opatrzone własnoręcznym podpisem,    
  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
  • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających wymagany staż pracy,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,  
  • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na tym stanowisku,
  • oświadczenie kandydata, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem naboru na stanowisko Sekretarza Gminy zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 6. Dodatkowe informacje:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Mierzęcice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł ponad 6 %.
 7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane oraz poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 15 marca 2021r. do  godz. 15.00 pod adresem:

  Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu kontaktowego kandydata z dopiskiem:
  „Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Mierzęcice”.


  Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Mierzęcice), nie będą rozpatrywane.
  Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


  Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej. Wszystkie dokumenty przedkładane w naborze przez kandydata muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 288 79 00   
   
 8. Pozostałe informacje:

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

 


 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mierzęcice,  Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iodo@mierzecice.pl
 3. Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Protokoły z posiedzeń Komisji do spraw naboru posiadają kategorię archiwalną A, natomiast pozostała dokumentacja przebiegu procesu rekrutacji jest przechowywana przez okres 5 lat, a następnie, po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego – brakowana.
 5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania Pańskiej kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie – dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Sekretarza Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:04.03.2021 13:14
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:04.03.2021 13:31