Uchwała Nr XIX / 129 / 2004

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 26 marca 2004 r.

w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przez Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) w związku z art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zmianami).

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

§ 1

1. Zatwierdzić taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przedstawioną przez Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach w niżej podanych wysokościach:

    a) ceny wody:

   - za dostarczenie wody pitnej dla gospodarstw domowych, podmiotów gospodarczych oraz podmiotów użyteczności publicznej z terenu z terenu gminy Mierzęcice: 2,14 zł/m3 netto - 2,29 zł/m3 brutto.

    -  za dostarczenie wody pitnej dla odbiorców hurtowych z poza terenu gminy Mierzęcice: 1,16 zł/m3 netto - 1,24 zł/m3 brutto.

    b) stawki opłat abonamentowych dla odbiorców opomiarowych ( zł/wodomierz/m-c): 

- wodomierz o średnicy 15 - 40 mm - 1,25 zł netto - 1,34 brutto.
- wodomierz o średnicy 50 - 65 mm - 7,50 zł netto - 8,03 brutto.
- wodomierz o średnicy 80 - 150 mm - 15,00 zł netto - 16,05 brutto.
- wodomierz o średnicy  powyżej 160 mm - 100,00 zł netto - 107,00 zł brutto.  

    c) stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców nieopomiarowych (zł/odbiorcę/m-c):   

              3,31zł netto - 3,54 zł brutto.

2. Stawki brutto określone w ust. 1 i 2 zawieraja podatek VAT w wys 7% zgodnie z ustawą z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług  oraz podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 11 poz. 50 z późn. zmianami ).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 3

Traci moc uchwała Nr VII/58/2003 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przez Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 maja 2004 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Bogusława Zalewska   

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przez Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:26.04.2004 09:13
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.10.2004 10:48