Mierzęcice, dnia 10.12.2020 r.

Nr GK.6220.0009.2020


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „Kpa”,
w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 283 ze zm.), zwanej dalej „ooś”,  Wójt Gminy Mierzęcice

zawiadamia strony postępowania,

że sprawa z wniosku podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia - P4 Sp.
z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, złożonego w dniu 19.10.2020 r. (uzupełnionego
w dniu 23.11.2020 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED2007_G na nieruchomości położonej w Toporowicach działka nr ewid. 256, obręb ew. Toporowice” (Toporowice ul. Źródlana), nie może zostać załatwiona w ustawowym terminie.
Przyczyną niezałatwienia sprawy w terminie jest oczekiwanie na opinię sanitarną, opinię regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz opinię organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko (zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś), a także konieczność przeprowadzenia dalszych czynności administracyjnych wynikających z przepisów prawa.                            
W związku z powyższym wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31.01.2021r.

W świetle art. 36 Kpa, o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Ten sam obowiązek ciąży na organie również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.


Pouczenie: Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: nie załatwiono sprawy
w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 §1 (bezczynność), postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie zawiera uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się  do organu wyższego stopnia, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (art. 37 §1 pkt 1 i 2, §2 i §3 pkt 1 Kpa).

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś,  zastosowano przepis art. 49 Kpa, w myśl którego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia. W tym przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia,  tj. zamieszczenia niniejszego obwieszczenia na:

  1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95
  2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.mierzecice.bip.info.pl
  3. stronie interentowej Urzędu Gminy Mierzęcice www.mierzecice.pl 
  4. tablicach ogłoszeń w sołectwie Toporowice.

PUBLICZNE OGŁOSZENIE NASTĘPUJE W DNIU: 10.12.2020 r.

 


Z up. Wójta
/-/ mgr inż. Iwona Kłys
Zastępca Wójta 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED2007_G na nieruchomości położonej w Toporowicach działka nr ewid. 256, obręb ew. Toporowice”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Iwona Kłys
Data publikacji:10.12.2020 15:05
Informację aktualizował:Iwona Kłys
Data aktualizacji:10.12.2020 15:20