Mierzęcice, dnia 02.12.2020 r.

GK.6733.0005.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
o wydaniu postanowienia
o zawieszeniu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 49, art. 98 § 1 i art. 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 02.12.2020 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Mierzęcice o zawieszeniu postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek z dnia 06.03.2020 r. [uzupełniony i zmodyfikowany pismem z dnia 31.03.2020 r. (data wpływu: 03.04.2020 r.) oraz pismem z dnia 22.04.2020 r. (data wpływu: 27.04.2020 r.)], złożony przez Pełnomocnika Pana Andrzeja Arendarskiego, w imieniu Inwestora, którym jest P 4 Sp. z o.o. - 02-677 Warszawa ul. Taśmowa 7 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:

  • Obiekt infrastruktury technicznej tj. stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 Sp. z o.o. o numerze BED2007_G wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową

przewidzianego do realizacji na terenie działki nr geod. 256 k.m. 3, położonej w obrębie Toporowice, ul. Źródlana (Gmina Mierzęcice).

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce nr geod. 256 obręb Toporowice (Gmina Mierzęcice) – zgodnie ze wskazaniem Inwestora (pismo z dnia 31.03.2020 r.).

W toku ponownego rozpatrzenia sprawy przez organ I instancji, pismem z dnia 09.11.2020 r. (data wpływu: 13.11.2020 r.) Inwestor zwrócił z prośbą o zawieszenie przedmiotowego postępowania, do czasu uzyskania wymaganych dokumentów (Inwestor został wezwany o wystąpienie do organu właściwego do wydania decyzji środowiskowej, o jednoznaczne ustalenie, czy w przypadku tej inwestycji wymagane jest uprzednie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku zaliczenia w/w zamierzenia inwestycyjnego do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Inwestor winien dostarczyć oryginał lub uwierzytelnioną kopię ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach).

Zgodnie z art. 98 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

W związku z powyższym informuję, że z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. nr 3, tel. (32) 288-79-00 w. 216. w godzinach pracy Urzędu tj. w środy od godz. 9.00 do 17.00, w pozostałe dni tygodnia od godz. 7.30 do 15.30.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, od 27.10.2020 r. do odwołania wprowadza się następujące zasady funkcjonowania Urzędu Gminy i obsługi interesantów:

  • ograniczenie swobodnego poruszania się po budynku Urzędu osób innych niż pracownicy;
  • załatwianie spraw i obsługa informacyjna odbywa się za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej,
  • e-PUAP, bądź telefonicznie;
  • bezpośredni kontakt z pracownikami Urzędu dopuszcza się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z właściwym pracownikiem merytorycznym.

UWAGA! Interesanci będą przyjmowani pojedynczo! Obowiązują maseczki ochronne i rękawiczki.
W ważnej i pilnej sprawie, pismo za potwierdzeniem odbioru, będzie można złożyć w Sekretariacie Urzędu - kontakt telefoniczny na nr tel. 504 264 260

Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie (art. 49b § 1 K.p.a.).

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice,
  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice: www.mierzecice.bip.info.pl

PUBLICZNE OBWIESZCZENIE NASTĘPUJE W DNIU 02.12.2020 r.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Obiekt infrastruktury technicznej tj. stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 Sp. z o.o. o numerze BED2007_G wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową”
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:02.12.2020 15:05
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:02.12.2020 15:05