Mierzęcice, dnia 01.12.2020 r.

Nr GK.6220.0007.2020


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 86d ust. 1 pkt. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 283 ze zm.), zwanej dalej „ooś” oraz postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, nr SKO.OSW/41.9/290/2020/7896/RN z dnia 15.07.2020 r., Wójt Gminy Mierzęcice

 zawiadamia strony postępowania,

że na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia postanowieniem z dnia 01.12.2020 r. zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o mocy do 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 195/1, 470/2, 469/2, 353, 355/1 położonych w obrębie Rogoźnik, Gmina Bobrowniki.
Podmiotem planującym podjęcie realizacji przedsięwzięcia jest Elektrownia PV Rogoźnik
Sp. z o.o.  Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa.
      
Pouczenie: na wydane postanowienie służy stronom postępowania zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Wójta Gminy Mierzęcice, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Strony prowadzonego postępowania mogą zapoznać się z wydanym postanowieniem oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Mierzęcice, 42-460 Mierzęcice ul. Wolności 95 (pok. nr 4), w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu).

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś,  zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia. W tym przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. zamieszczenia niniejszego obwieszczenia na:

  1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95
  2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.mierzecice.bip.info.pl
  3. stronie interentowej Urzędu Gminy Mierzęcice www.mierzecice.pl   
  4. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bobrowniki przy ul. Gminnej 8
  5. stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.bobrowniki.pl/  
  6. stronie interentowej Urzędu Gminy Bobrowniki www.bobrowniki.pl  
  7. w miejscu planowanej inwestycji.

PUBLICZNE OGŁOSZENIE NASTĘPUJE W DNIU: 01.12.2020r.

 


/-/ z up. Wójta
mgr inż. Iwona Kłys
Zastępca Wójta

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice zawiadamiające, że na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia postanowieniem z dnia 01.12.2020 r. zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o mocy do 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 195/1, 470/2, 469/2, 353, 355/1 położonych w obrębie Rogoźnik, Gmina Bobrowniki.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Iwona Kłys
Data publikacji:01.12.2020 13:48
Informację aktualizował:Iwona Kłys
Data aktualizacji:01.12.2020 14:00