Mierzęcice, dnia 26.11.2020 r.

Nr GK.6220.0009.2020


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 71, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 283 ze zm.) Wójt Gminy Mierzęcice

zawiadamia strony postępowania

że na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia - P4 Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa złożony w dniu 19.10.2020 r. (uzupełniony w dniu 23.11.2020 r.) wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED2007_G na nieruchomości położonej
w Toporowicach działka nr ewid. 256, obręb ew. Toporowice” (Toporowice ul. Źródlana).

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawy ooś), obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko bądź odstąpienie od tego obowiązku stwierdza, w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postanowienie to wydaje się po zaciągnięciu opinii następujących organów (zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś):

  1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej
  3. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Katowicach.

Wobec powyższego zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy ooś, wystąpiono do wskazanych organów  o wydanie opinii dla planowanego przedsięwzięcia.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków. Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Czynności te są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej
w obecności pracownika tego organu.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Mierzęcice pok. nr 4, tel. (32) 288 79 00 wew. 221 w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek, wtorek   i czwartek od godz. 7.30 do 15.30, w środę od godz. 7.30 do 17.00 oraz w piątek od godz. 7.30 do 14.00 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu).  

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś,  niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95
  2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.mierzecice.bip.info.pl
  3. stronie interentowej Urzędu Gminy Mierzęcice www.mierzecice.pl
  4. tablicach ogłoszeń w sołectwie Toporowice.

Zgodnie z art. 49 Kpa, niniejsze obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.     

Dane dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, zgodnie z art. 21 ustawy ooś, zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urząd Gminy Mierzęcice www.ekoportal.pl.

 

PUBLICZNE OGŁOSZENIE NASTĘPUJE W DNIU: 27.11.2020 r.

 

Z up. Wójta Gminy Mierzęcice
/-/ mgr inż. Iwona Kłys
Zastępca Wójta

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED2007_G na nieruchomości położonej w Toporowicach działka nr ewid. 256, obręb ew. Toporowice” (Toporowice ul. Źródlana)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Iwona Kłys
Data publikacji:27.11.2020 09:36
Informację aktualizował:Iwona Kłys
Data aktualizacji:27.11.2020 10:00