Mierzęcice, dnia 23.11.2020 r.

Nr GK.6220.0008.2020


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 64 ust.1 pkt 1,2 i 4 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 283 ze zm.), zwanej dalej „ooś” Wójt Gminy Mierzęcice

zawiadamia

strony postępowania, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 30 w miejscowości Toporowice, gmina Mierzęcice” wystąpiono o wydanie opinii w zakresie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko do:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Katowicach.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt. 104a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Strony prowadzonego postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Mierzęcice, 42-460 Mierzęcice ul. Wolności 95 (pok. nr 4), w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu).

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś,  niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości, przez zamieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95
  2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.mierzecice.bip.info.pl
  3. stronie interentowej Urzędu Gminy Mierzęcice www.mierzecice.pl
  4. tablicach ogłoszeń w sołectwie Toporowice.

Zgodnie z art. 49 Kpa, niniejsze obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.     


PUBLICZNE OGŁOSZENIE NASTĘPUJE W DNIU: 24.11.2020 r.

 


Zastępca Wójta Gminy Mierzęcice
/-/ mgr inż. Iwona Kłys

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice informujące o wystąpieniu o wydanie opinii w zakresie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 30 w miejscowości Toporowice, gmina Mierzęcice”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Iwona Kłys
Data publikacji:24.11.2020 09:49
Informację aktualizował:Iwona Kłys
Data aktualizacji:24.11.2020 10:05