Interpelacja

W imieniu Mieszkańców sołectwa Mierzęcice-Osiedle, będących Członkami
Wspólnot Mieszkaniowych , zwracamy się o:


Określenie liczby Wspólnot Mieszkaniowych, które otrzymały decyzję administracyjną Wójta o naliczeniu zwiększonej opłaty za śmieci wytworzone w minionych miesiącach br. z powodu -jak określono w decyzjach - „nie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów”. Co istotne, nastąpiło to bez przedstawienia materiałów zdjęciowych, dokumentujących w/w brak. Według naszej oceny, jest ona częściowa, w różnym stopniu prowadzona w każdej z 17 Wspólnot. Wobec zaistniałego stanu rzeczy, oczekujemy wyliczenia łącznej liczby Członków Wspólnot Mieszkaniowych „ukaranych” podwyższoną opłatą oraz podaniem ogólnej przewidywanej kwoty wpływu do gminnego systemu gospodarki odpadami z tytułu naliczonych kar, z określeniem ilości miesięcy ukarania.


Należy zaznaczyć, że poszczególni Członkowie Wspólnot Mieszkaniowych nie otrzymali decyzji Wójta do rąk własnych za pokwitowaniem, dotyczącej podwyższenia opłaty za śmieci, nie mogąc tym samym stać się stroną w postępowaniu administracyjnym, z możliwością odwołania. Tymczasem, zarządcy Osiedlowych Wspólnot są upoważnieni reprezentować je wobec organów administracji, jednak po wcześniejszej akceptacji działań przez Zarządy. Tak więc, przeprowadzone postępowanie administracyjne Wójta okazało się naruszeniem prawa, polegającym na pociągnięciu do odpowiedzialności zbiorowej Członków Wspólnot Mieszkaniowych.


Kontynuując problem segregacji odpadów w mierzęcickim Osiedlu; Mieszkańcy domagają się umieszczenia w umowie z Firmą odpadową - z poprzedzeniem tego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zapisu o obowiązku czyszczenia i dezynfekcji pojemników na odpady ze względu na brak występowania takiej możliwości na obszarach Wspólnot Mieszkaniowych, zważywszy na przepisy w zakresie ochrony środowiska. Konkretyzując, oczekujemy czyszczenia pojemników przynajmniej raz na kwartał.


Reasumując systemowo, czy poza Mieszkańcami Wspólnot mieszkaniowych Osiedla
poddano kontroli innych Mieszkańców wytwarzających odpady w Gminie ? Jeżeli tak, to ilu
objęło ?

Bożena Jach

Jacek Malikowski

Radni Gminy Mierzęcice

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Interpelacja Radnej Bożeny Jach i Radnego Jacka Malikowskiego z dnia 08.11.2020r. w sprawie określenia liczby Wspólnot Mieszkaniowych, które otrzymały decyzję administracyjną Wójta o naliczeniu zwiększonej opłaty za śmieci.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Iwona Kłys
Data publikacji:10.11.2020 13:10
Informację aktualizował:Iwona Kłys
Data aktualizacji:24.11.2020 09:43