WÓJT GMINY MIERZĘCICE
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Referent ds. kontroli gospodarki odpadami komunalnymi
w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy Mierzęcice

 

 1. Wymagania niezbędne:
  • Obywatelstwo polskie.
  • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Wykształcenie wyższe.
  • Minimum roczny staż pracy.
  • Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • Nieposzlakowana opinia.
  • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.
  • Biegła obsługa komputera w zakresie edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych.  
    
 2. Wymagania dodatkowe:
  • znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania i kompetencji administracji samorządowej oraz niezbędnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku w szczególności: Kodeksu Postepowania Administracyjnego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach.
  • Łatwość komunikowania się, uprzejmość, umiejętność pracy w zespole.
  • Dokładność, terminowość, dyspozycyjność i samodzielność.
  • Prawo jazdy kat. B  
  • Gotowość do natychmiastowego podjęcia pracy.
    
 3. Zakres głównych zadań na stanowisku:
  • Kontrola powszechności i prawidłowości poboru opłat za gospodarowanie odpadami.
  • Kontrola prawidłowości prowadzenia segregacji odpadów.
  • Prowadzenie postepowań w zakresie podwyższenia stawki za niewłaściwą segregacje odpadów.
  • Kontrola właścicieli nieruchomości jednorodzinnych posiadających kompostowniki.
  • Kontrola spełnienia obowiązku podpisania umów na wywóz odpadów przez przedsiębiorców.
  • Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród mieszkańców w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.  
  • Udział w akcjach informacyjnych/edukacyjnych organizowanych przez gminę.
 4. Informacja o warunkach pracy:
   
  • Praca w Urzędzie Gminy na stanowisku urzędniczym w wymiarze pełnego etatu.
  • Praca będzie wymagała przemieszczania się po terenie gminy.
  • Po umowie o pracę na czas określony możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony.  
  • Podpisanie umowy o pracę zostanie poprzedzone badaniami lekarskimi w zakresie medycyny pracy.

   Wynagrodzenie zostanie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2018r.,poz.936 z późn.zm.).  
    
 5. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny oraz CV opatrzone własnoręcznym podpisem,    
  • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,  
  • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzającym wymagany staż pracy,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,  
  • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii,
  • oświadczenie kandydata, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem naboru na stanowisko  referenta ds. kontroli gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy Mierzęcice, 
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
    
 6. Dodatkowe informacje:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Mierzęcice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł ponad 6 %.
   
 7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane oraz poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 20.11.2020r. do godz. 13.00 pod adresem:

  Urząd Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95 42-460 Mierzęcice w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu kontaktowego kandydata z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. kontroli gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy Mierzęcice”.

  Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Mierzęcice), nie będą rozpatrywane.

  Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

  Wszystkie dokumenty przedkładane w naborze przez kandydata muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 288 79 00 w. 208 (Sekretarz Gminy Mierzęcice).

   
 8. Pozostałe informacje:
  Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV powinny być własnoręcznie podpisane,
  pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

  Wszystkie dokumenty przedkładane w naborze przez kandydata muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 288 79 00 w. 208 (Sekretarz Gminy Mierzęcice).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95.

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

 


 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mierzęcice,  Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iodo@mierzecice.pl
 3. Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Protokoły z posiedzeń Komisji do spraw naboru posiadają kategorię archiwalną A, natomiast pozostała dokumentacja przebiegu procesu rekrutacji jest przechowywana przez okres 5 lat, a następnie, po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego – brakowana.
 5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania Pańskiej kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie – dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. kontroli gospodarki odpadami komunalnymi w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:09.11.2020 14:33
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:09.11.2020 14:51