Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.05.2018 10:13 Nr XLV/341/2018 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Boguchwałowice, dla terenu położonego pomiędzy ul. Swobody i ul. Parkową
25.05.2018 10:09 Nr XLV/340/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
25.05.2018 09:57 Nr XLV/339/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
25.05.2018 09:38 Nr XLV/338/2018 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2017
25.05.2018 09:36 Nr XLV/337/2018 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2017 rok
20.04.2018 12:40 Nr XLIV/336/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018 - 2025
20.04.2018 12:38 Nr XLIV/335/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
20.04.2018 10:59 Nr XLIV/334/2018 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach
20.04.2018 10:57 Nr XLIV/333/2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Mierzęcicach przy ul. Szkolnej
20.04.2018 10:55 Nr XLIV/332/2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Sadowiu przy ul. Dworskiej
20.04.2018 10:53 Nr XLIV/331/2018 Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mierzęcice
20.04.2018 10:51 Nr XLIV/330/2018 Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i placówek nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela
20.04.2018 10:49 Nr XLIV/329/2018 Uchwała w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
23.03.2018 09:46 Nr XLIII/328/2018 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 8 lutego 2018r.
23.03.2018 09:44 Nr XLIII/327/2018 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 1 lutego 2018r.
23.03.2018 09:42 Nr XLIII/326/2018 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 8 stycznia 2018r.
23.03.2018 09:40 Nr XLIII/325/2018 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 20 listopada 2017r.
23.03.2018 09:33 Nr XLIII/324/2018 Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mierzęcice na 2018 rok
23.03.2018 09:32 Nr XLIII/323/2018 Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Mierzęcice
23.03.2018 09:31 Nr XLIII/322/2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn. Utworzenie żłobka Bajkowa Kraina w Nowej Wsi
23.03.2018 09:29 Nr XLIII/321/2018 Uchwała w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Mierzęcice
23.03.2018 09:28 Nr XLIII/320/2018 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII1462016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 17 lutego 2016 roku...
23.03.2018 09:26 Nr XLIII/319/2018 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII1452016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 17 lutego 2016 roku...
23.03.2018 09:25 Nr XLIII/318/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
23.03.2018 09:20 Nr XLIII/317/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

1 2 następna